Stan przygotowania Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Jaworzu do wdrożenia ustaw dotyczących zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz komunikacyjno-informacyjnej.

 1. Osoba odpowiedzialna: Magdalena Ćmok
 2. Deklaracja dostępności:
Przedszkole Nr 2 w Jaworzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 2 w Jaworzu.

Data publikacji strony internetowej: 2017.10.07
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.06.10

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne, w przypadku starszych artykułów zostaną one sukcesywnie uzupełnione, a w nowych będą dodawane na bieżąco;
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;
 • publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.

Powody wyłączenia:

 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.03.30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dotyczy to również powiększania czcionki ułatwiającej czytanie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Dane teleadresowe jednostki:
Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Jaworzu
ul. Wapienicka 74
43-384 Jaworze
tel. : 33 817 21 68

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Krzysztof Klima, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Można się również kontaktować dzwoniąc na numer telefonu: , 33 817 21 68. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądanie zapewnienia dostępności oraz zgłaszać uwagi dotyczące dostępu cyfrowego do strony.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Za niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Jaworzu

Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Jaworzu
ul. Wapienicka 74
43-384 Jaworze
tel. : 33 817 21 68

Dostępność architektoniczna:

 1. Przedszkole wyposażone w przenośne szyny transportowe na schody ułatwiające osobom niepełnosprawnym na wózku inwalidzkim dotarcie do strefy obsługi klientów niepełnosprawnych. Drzwi główne otwierane są za pomocą urządzenia z kodem dostępu. przy bramce wejściówek do przedszkola znajduje się dzwonek dla osób z niepełnosprawnością z odpowiednim oznaczeniem rozpoznawczym.
 2. Budynek jest dwukondygnacyjny, aby dostać się na poziom powyżej parteru należy pokonać kręte schody.
  W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
 3. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Bezpośrednio przy ogrodzeniu posesji przedszkola znajduje się parking z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych .
 5. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 6. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego oraz tłumacza pisma Brailla na miejscu lub online, po uprzednim umówieniu.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla.

Aplikacje mobilne:

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.