KONCEPCJA PRACY
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2

W JAWORZU

na lata 2020-2024

 

„Pomóżmy dzieciom,

 by każdy z nich stał się tym,

 kim stać się może.”

 

J. Korczak

 

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych

Podstawa prawna

  • Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)
  • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292 )
  • Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.  (Dz. U. z 2017 r., poz.356)
  • Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2017, poz.1611)
  • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017, poz.  1658)
  •  Statut  Przedszkola

 

Źródła opracowania koncepcji:

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów.

 

 

 

 

Dobre  przedszkole  to  takie, które świadczy profesjonalne, wysokiej jakości usługi, posiada bogatą i interesującą ofertę edukacyjną, dobrze przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, ma  przyjazną,  wysokokwalifikowaną kadrę  i uprzejmą  obsługę, jest  estetyczne oraz  spełnia  oczekiwania  dzieci, rodziców, pracowników przedszkola  i społeczeństwa lokalnego. 

Aby  wszystkie te  grupy  czuły  się  usatysfakcjonowane,  należy zawsze dążyć  do  poprawy jakości  pracy  placówki, z następujących powodów: 

  • Rodzice  powierzają  nam  swoje  dzieci  w  zaufaniu  i  z  wiarą, że stworzymy im  warunki  dla  optymalnego  rozwoju  . Nie  możemy  zawieść tego  zaufania .
  • Musimy  dbać  o  naszych  klientów. Do  dobrego  przedszkola  chętnie  będą  zgłaszać  się  rodzice ze swoimi dziećmi.
  • Uśmiechnięte i solidnie przygotowane do podjęcia nauki w szkole dzieci oraz zadowoleni rodzice, są powodem zadowolenia i satysfakcji z pracy dla pracowników przedszkola.

Stąd też nasze starania o to, by można było powiedzieć, że nasze przedszkole – to dobre przedszkole.

Współczesne  przedszkole  ma  obowiązek  organizować swoją  działalność  w  sposób  dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka w kontakcie z rodzicami                 i środowiskiem społeczno - przyrodniczym. Edukacja przedszkolna ma być łącznikiem pomiędzy wychowaniem rodzinnym a nauczaniem szkolnym. Wymaga to podejmowania wielu różnokierunkowych działań dotyczących zadań opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych, organizacyjnych, finansowych oraz kontaktów i współpracy z rodzicami           i środowiskiem lokalnym. Wszystkie te działania nastawione są na główne cele, do których dążymy w pracy naszego przedszkola.

Główne cele - zadania w pracy z wychowankiem:

·dbałość o wszechstronny rozwój dziecka,

·profesjonalne przygotowanie do roli ucznia, zapewniające sukces w pierwszym  etapie nauki w szkole,

·zapewnienie dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki w bezpiecznych, higienicznych warunkach, dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych, w ciepłej, miłej, przyjaznej atmosferze,

·  tworzenie warunków do stymulowania różnorodnej aktywności dziecka,

·korygowanie wad mowy i usprawnienie pracy aparatu artykulacyjnego,

·pomoc dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych w ramach organizowanej pomocy pedagogiczno – psychologicznej,

·rozwijanie osobowości dziecka, jego aktywności i zainteresowań poprzez prowadzenie ciekawych zajęć, organizowanie dużej ilości zabaw badawczych  z wykorzystaniem ciekawych pomocy dydaktycznych,

·zapoznanie dzieci z najbliższym otoczeniem przez organizowanie wycieczek,

·rozwijanie ekspresji manualnej i intelektualnej poprzez organizowanie kontaktów                 z różnymi dziedzinami sztuki, uczestnictwo dzieci w przeglądach, festiwalach i konkursach,

·pozytywne nastawianie dzieci do nauki języka angielskiego prowadzonego w sposób naturalny przez zabawę i twórcze metody, poprzez zajęcia prowadzone przez własną wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;

·wspomaganie uzdolnień, talentów i możliwości dziecka,

·propagowanie zdrowego stylu życia,

·aktywne uczestnictwo w życiu środowiska lokalnego.

 

Główne kierunki działania(misja, wizja pracy przedszkola):

 Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.

Przedszkole szczególną wagę przywiązuje do upowszechniania zasad kultury osobistej. Umożliwia dziecku adaptację społeczną i poszerzanie kontaktów w otoczeniu. Udział w ustalaniu, a w konsekwencji respektowaniu praw i obowiązków, sprzyja dojrzewaniu społeczno-moralnemu. Dzieci uczą się współdziałania i mają możliwość docenienia wartości wspólnego dzieła. Odkrywają swoją indywidualność, doskonalą samodzielność i poznają swoje możliwości. Uznajemy, że rozwój człowieka to nie tylko zmiany jakościowe w tym, czego się uczy, lecz i w tym, jakim się staje. Głównym motorem i siłą naszych działań są wartości, dlatego przedszkole prowadzi oparty na nich planowy proces wychowawczy. Dzieci

uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Do istotnych działań przedszkola należy poznawanie kultury regionu i kraju z równoczesnym otwarciem na kultury innych narodów i grup społecznych, a także zaangażowanie się w sprawy najbliższego środowiska, którego jesteśmy częścią.

Nasze przedszkole zapewnia dzieciom profesjonalną opiekę, edukację  i wychowanie przez realizację wypracowanych przez nauczycieli programów autorskich, innowacyjnych, szczególnie w zakresie przygotowania do podjęcia nauki w szkole. Dążymy do tego, by praca z wychowankiem opierała się na twórczych, aktywizujących metodach, zapewniała wspaniałą zabawę, dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia, w dobrze wyposażonym, bezpiecznym budynku. Dokładamy starań aby modernizować pomieszczenia przedszkolne i wzbogacać sale w nowoczesny sprzęt, kolorowe, piękne zabawki, funkcjonalne meble, pomoce i środki dydaktyczne, sprzyjające indywidualizacji pracy i twórczej aktywności dzieci. Wokół przedszkola rozciąga się ogród z placami zabaw, który jest regularnie doposażany w nowe urządzenia aby zaspokajać potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu.  Dbamy o bezpieczny, higieniczny i zdrowy pobyt dzieci w przedszkolu, opracowując procedury i podejmując odpowiednie działania, szczególnie w sytuacjach zagrożenia zdrowia. Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia  i starać się, by nasze przedszkole było miejscem o pozytywnym klimacie  emocjonalnym, w którym dzieci  czują się jak w domu. Zawsze będziemy zabiegać o partnerstwo z rodziną w wychowaniu  dziecka.

Do potrzeb dziecka i jego możliwości powinny być dostosowane wszystkie zajęcia przedszkolne. Dlatego niezwykle ważne jest i będzie uznanie potrzeby podmiotowości dziecka, a więc:

·        akceptowanie indywidualnych odczuć,

·        pomaganie w realizacji pomysłów dziecka,

·        stawianie zadań na miarę możliwości dziecka,

·        liczenie się z wrażliwością dziecka,

·        wyrabianie poczucia odpowiedzialności,

·        częste nagradzanie w postaci słownej aprobaty dla zwiększania poczucia własnej wartości,

·        kształcenie poczucia więzi społecznej i współodpowiedzialności.

 Ideą przewodnią naszego przedszkola jest i będzie koncentrowanie się na indywidualnym rozwoju dziecka, na który patrzymy wieloaspektowo, uwzględniając aktywność dziecka          w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.

„Dokąd zmierzamy, do czego dążymy?” – zadania szczegółowe

Nasze przedszkole zawsze będzie otwarte na potrzeby dzieci, rodziców i środowiska.

1.Razem z rodzicami

Wspólny z nami front tworzą rodzice, gdyż współpraca nauczycieli z rodzicami stanowi jeden z istotnych czynników prawidłowego funkcjonowania przedszkola i rodziny. Warunkuje harmonijny i wszechstronny rozwój dzieci, wpływa zarówno na ich postępy w edukacji, jak i w zachowaniu. Właściwie zorganizowana współpraca obu wyżej wymienionych środowisk, to jeden z warunków osiągania przez placówkę oświatową i nauczycieli dobrych wyników w edukacji i wychowaniu dzieci.

Wymagania rodziców znamy i staramy się im sprostać. Rodzice rozumieją nasze poczynania, akceptują je. Mają znaczący udział  w życiu przedszkola. Chętnie angażują się we wszystkie możliwe obszary naszej działalności. Badamy oczekiwania rodziców wobec przedszkola. Rodzice sami z dużą otwartością, informują nauczycieli o aktualnych osiągnięciach lub problemach dziecka w domu. Ustalamy  program zaradczy akceptowany przez nauczyciela i rodziców.  Wychowawca  otwarty jest na wszelkie informacje zwrotne, co eliminuje potencjalne konflikty  i nieporozumienia. Skuteczną formą współpracy mają być zajęcia warsztatowe organizowane dla rodziców i dzieci, służące prezentacji możliwości dzieci, integracji rodziców i dzieci, obfitujące w różnorakie aktywności: taniec, śpiew, ruch, muzykę, plastykę itp. Rodzice współdecydują o istotnych sprawach dotyczących dziecka i organizacji pracy placówki (np. proponowanie dodatkowych zajęć, imprez i wycieczek, zakres współpracy z lokalnymi instytucjami, szukanie sponsorów).

 

2.Razem ze środowiskiem lokalnym

Nie bez znaczenia jest to, jak będzie odbierana działalność przedszkola na terenie środowiska lokalnego. Przy prawidłowej współpracy ze środowiskiem lokalnym przedszkole może zaprezentować swój wkład w życie tego środowiska i wiele zyskać jako instytucja przez nie finansowana:

·       współpracując ze szkołą będziemy się starali przygotować swoich wychowanków do roli ucznia; odwiedzimy szkołę, będziemy udzielać nauczycielom klas pierwszych rzetelnej informacji o wychowankach, dotyczącej ich rozwoju  i potrzeb;

·     współpracując z Urzędem Gminy Jaworze, miejscową szkołą podstawową oraz innymi instytucjami naszej gminy, pod hasłem „Czytamy dzieciom”, będziemy zapraszać gości do czytania  literatury dziecięcej w przedszkolu;

·         będziemy odwiedzać pobliską szkołę, a szczególnie znajdujące się na jej terenie obiekty sportowe i Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej organizując dla dzieci różnorodne formy aktywności;

 ·         zadbamy o dobrą opinię przedszkola - wszyscy pracownicy przedszkola muszą odnosić się do dzieci, rodziców i innych osób, które odwiedzają naszą placówkę, zawsze życzliwie         i z kulturą;

 ·        będziemy zapraszać przedstawicieli lokalnych instytucji – np. Straż Pożarna, Policja, aby nasi wychowankowie wyrastali na odpowiedzialnych obywateli dbających  o bezpieczeństwo swoje i innych,

·        wychowankowie przedszkola będą aktywnie uczestniczyć w konkursach, wystawach, prezentacjach organizowanych przez instytucje kulturalno – oświatowe;

·       przedstawiciele lokalnych instytucji będą zapraszani na imprezy środowiskowe organizowane przez personel i Radę Rodziców przedszkola, będzie to okazja do ukazania poziomu umiejętności dzieci jako efektu całorocznej pracy wychowawczo – dydaktycznej;

·        będziemy odwiedzać pobliskie gospodarstwa, instytucje i organizować spotkania z cyklu „Miły gość”, aby dowiedzieć się czym zajmują się mieszkańcy najbliższej okolicy;

·       będziemy organizować wycieczki,  aby poznać ciekawe miejsca w naszym regionie,

W ramach współpracy ze środowiskiem będziemy pozyskiwać przyjaciół przedszkola, którzy widząc celowość i skutek działań będą współpracować systematycznie i wzbogacać finanse placówki.

3. Sylwetka nauczyciela – jego rola i kompetencje

Dążmy do tego, by dobrze, profesjonalnie przygotowany nauczyciel - wychowawca był w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo, zdrowie i prawidłowy rozwój dzieci we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.

Nauczyciele naszego przedszkola znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowani merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje.

Nauczyciele obserwują, diagnozują poziom rozwoju dzieci i spieszą z pomocą tam, gdzie są potrzebni, troszczą się o zapewnienie spokoju dziecku pracującemu bez przerywania mu, akceptują dziecko, które popełniło błąd,  nie przymuszają dziecka do działania kiedy ono wypoczywa lub obserwuje pracę innych. Wychowankowie mają  w nauczycielach wsparcie,   a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Nauczyciele monitorują, stymulują  indywidualny, prawidłowy rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Uczestniczą również w rozpoznawaniu i niwelowaniu drobnych deficytów rozwojowych. Szczególną opieką otaczają dzieci z grup ryzyka społecznego.

Chcąc ułatwić dziecku porozumiewanie się z najbliższym otoczeniem nauczyciele stosują wiele ćwiczeń i zabaw doskonalących mowę dziecka. W przedszkolu będzie działać  pomoc logopedyczna, gdzie specjalista prowadzi bezpłatne zajęcia dla wymagających pomocy w tym zakresie dzieci.

Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole.

 

4. Prawa dziecka

W naszym przedszkolu zawsze będziemy dbać o respektowanie praw dziecka, wynikających z Konwencji Praw Dziecka a w szczególności prawa do:

- bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, otrzymywania pomocy dorosłego, kiedy dziecko tego potrzebuje,

- podmiotowego traktowania, ochrony przed wszelkimi formami przemocy,

- poszanowania godności i akceptacji takim, jakie jest,

- swobodnego rozwoju, zgodnie z indywidualnymi możliwościami, potrzebami,    zainteresowaniami i zdolnościami,

- przebywania w bezpiecznych i higienicznych warunkach zarówno w budynku jak  i poza nim,

- właściwie prowadzonego procesu wychowawczo – edukacyjnego i opiekuńczego, zgodnie z zasadami higieny umysłowej,

-  poznawania swojej odrębności i indywidualności,

-  swobodnego wyrażania myśli, opinii, sądów,

- opieki zdrowotnej, kiedy jej potrzebuje,

- snu i wypoczynku, kiedy tego potrzebuje,

- samodzielnego dokonywania wyborów: zabawy i partnerów zabawy,

- indywidualnego procesu edukacyjnego,

- pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wsparcia na miarę potrzeb,

- aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi, możliwości negocjowania swojego stanowiska na równych prawach z innymi,

- aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym grupy, kontaktów z dorosłymi zaangażowanymi w jego edukację i wychowanie, otrzymywania od nich wsparcia,

- racjonalnego odżywiania, uzupełniania płynów, kiedy tego potrzebuje,

- zgłaszania nauczycielowi swoich potrzeb,

- doświadczania konsekwencji własnego zachowania.

 

5. Bezpieczne warunki pobytu w przedszkolu

 

 Przedszkole zawsze będzie dbać o zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków pobytu, a w szczególności o:

a) zapewnienie: odpowiedniego oświetlenia, wentylacji, wymianę powietrza w ciągu dnia, temperaturę pomieszczeń,

d) dokonywanie zakupów wyposażenia przedszkola, zabawek i pomocy dydaktycznych spełniających odpowiednie normy bezpieczeństwa,

e) dostosowanie sprzętu, z którego korzystają dzieci do wymagań ergonomii, stałe używanie oczyszczaczy powietrza,

f) organizowanie okresowych przeglądów technicznych obiektu przedszkola, okresowych przeglądów sprawności i eksploatacji urządzeń znajdujących się w przedszkolu    i w ogrodzie,

g) umieszczanie w widocznym miejscu planów ewakuacji przedszkola z budynku wraz z oznaczeniami,

h) prowadzenie prac remontowych, instalacyjnych, naprawczych podczas nieobecności dzieci,

i) zapewnienie dzieciom odpowiedniej liczby opiekunów oraz właściwej organizacji zabaw i zajęć w przedszkolu i poza nim, w szczególności podczas wycieczek i spacerów,

j) zapewnienie środków niezbędnych do udzielenia pierwszej pomocy, znajdujących się w apteczkach wraz z instrukcją o zasadach jej udzielania,

k) zapewnienie pierwszej pomocy dziecku, które uległo wypadkowi, do czasu sprowadzenia fachowej pomocy medycznej,

l) opracowanie i stosowanie odpowiednich procedur w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dziecka.

6. Absolwent naszego przedszkola – jego kompetencje

Staramy się, by dziecko kończące nasze przedszkole dobrze funkcjonowało w roli ucznia  i wykazywało:

- motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,

- zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,

- umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,

- umiejętności i rozumienie podstawowych pojęć matematycznych potrzebne do podjęcia nauki matematyki w szkole,

-  umiejętność czytania prostych tekstów,

- przygotowanie do nauki języka angielskiego,

- umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas i doprowadzania jej do końca,

- umiejętność współpracy w zespole,

- umiejętność radzenia sobie z trudnościami,

- tolerancję wobec innych,

- samodzielność, aktywność,                                                                                     

 - chęć twórczego działania.

 

Będziemy dążyć do tego aby absolwentami naszego przedszkola były dzieci otwarte, twórcze i aktywne w działaniu,  komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znające siebie i swoje możliwości, akceptujące odrębność innych, potrafiące odnaleźć się w nowej sytuacji. Radosne, otwarte na innych. Przygotowane do odbioru i przeżywania sztuki. Potrafiące  cieszyć się ze swoich sukcesów i radzić sobie z trudnościami. Szanujące i kochające swoją małą ojczyznę, swój kraj i czujące się Europejczykami. Wykazujące się wysokim stopniem posiadanych kompetencji kluczowych, warunkujących osiągnięcie sukcesu w pierwszym etapie edukacji szkolnej.