Standardy Ochrony Małoletnich

w Publicznym Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Jaworzu

 – podstawowe procedury postępowania

Działając na podstawie art. 22b ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2 w Jaworzu z dniem 15.02.2024 wprowadza do stosowania „Standardy Ochrony Małoletnich”, których naczelnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa małoletnim uczniom, dbałość o ich dobro, uwzględnianie ich potrzeb i podejmowanie działań w ich jak najlepszym interesie.

Standard 1 – Przedszkole opracowało, przyjęło i wdrożyło do realizacji Standardy Ochrony Małoletnich, które określają:

  1. Zasady bezpiecznej rekrutacji personelu.
  2. Procedury reagowania na krzywdzenie.
  3. Procedury i osoby odpowiedzialne za przyjęcie zgłoszenia, dokumentowanie i dalsze działania pomocowe.
  4. Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.
  5. Zasady bezpiecznych relacji personel – małoletni. w tym zachowania niedozwolone.
  6. Zasady bezpiecznych relacji małoletni – małoletni, w tym zachowania niedozwolone.
  7. Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu.
  8. Procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w Internecie, w tym ochrony wizerunku i danych osobowych.
  9. Zasady upowszechniania i ewaluacji Standardów.

Standard 2 – Przedszkole stosuje zasady bezpiecznej rekrutacji personelu, regularnie szkoli personel ze Standardów.

Standard 3 – Przedszkole wdrożyło i stosuje procedury interwencyjne, które znane są i udostępnione całemu personelowi. Każdy pracownik wie komu należy zgłosić informację o krzywdzeniu małoletniego i kto jest odpowiedzialny za działania interwencyjne. Każdemu pracownikowi przedszkola udostępnione są dane kontaktowe do lokalnych instytucji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie i interwencję w przypadku krzywdzenia małoletnich.

Standard 4 – Placówka co najmniej raz na 2 lata monitoruje i w razie konieczności ewaluuje zapisy Standardów, konsultując się z personelem, uczniami i rodzicami oraz aktualizując je.

 

 

Standardy Ochrony Małoletnich DO POBRANIA >>>