Zarządzenie nr 3/ 2023

Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego nr 2 w Jaworzu

z dnia 01. lutego 2023r.

w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny2023/2024 do Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Jaworzu

Na podstawie art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz.1082  ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 11/2023 Wójta Gminy Jaworze z dnia 30 stycznia 20223. w sprawie terminów postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych, zarządza się, co następuje:

§ 1

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024  do Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Jaworzu określa się następujące terminy:

  1. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych:

- w postępowaniu rekrutacyjnym od 13.02.2023r. do 03.03.2023r.

- w postępowaniu uzupełniającym od 20.03.2023r. do 24.03.2023r.

   

  1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1:

-  w postępowaniu rekrutacyjnym od 06.03.2023r. do 10.03.2023r.

- w postępowaniu uzupełniającym od 27.03.2023r. do 31.03.2023r.

  1. Przedstawienie przez komisję rekrutacyjną Wójtowi Gminy listy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych, w celu weryfikacji miejsca zamieszkania:

- w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 13.03.2023r.

- w postępowaniu uzupełniającym do dnia 03.04.2023r.

  1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

- w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 17.03.2023r.

- w postępowaniu uzupełniającym do dnia 11.04.2023r.

  1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia:

- w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 20.03.2023r. do 23.03.2023r.

- w postępowaniu uzupełniającym od dnia 12.04.2023r. do 17.04.2023r.

  1. Podanie do wiadomości rodzica kandydata przez komisję rekrutacyjną czy kandydat został przyjęty czy też nieprzyjęty do przedszkola:

- w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 24.03.2023r.

- w postępowaniu uzupełniającym w dniu 18.04.2023r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Rekrutacyjnej Publicznego Przedszkola Samorządowego nr 2 w Jaworzu, powołanej Zarządzeniem nr 2/2023 Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego nr 2 w Jaworzu z dnia 01. lutego 2023r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Przedszkola

01.02.2023r.                                                                                                                Teresa Ślezińska

Przedszkole nr 2 rekrutacja 2023/2024

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Kierując się ZARZĄDZENIEM NR 11/2023 WÓJTA GMINY JAWORZE z dnia 30 stycznia 2023r. informujemy, że składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2023/2024, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych, będzie się odbywać w terminie: od dnia 13.02.2023r. do 03.03.2023r. Wypełnione dokumenty należy złożyć w podanym terminie w  przedszkolu.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią formularzy.

 

Formularze do pobrania

Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola Samorządowego nr2 w Jaworzu 2023-2024

Zarządzenia  do pobrania

Zarządzenie Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorzadowego nr2 w Jaworzu w sprawie postępowania rekrutacyjnego

 

 

Informacja dla rodziców

Dyrekcja Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Jaworzu informuje, że za zgodą Organu Prowadzącego zajęcia w naszej placówce są nadal zawieszone, do 22 maja 2020r.

Przygotowujemy się do wznowienia działalności, które nastąpi prawdopodobnie 25 maja br.,    z zachowaniem obowiązujących wytycznych MEN, MZ, GIS dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, i innych form wychowania przedszkolnego obowiązujących w okresie epidemii COVID-19.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z obowiązującymi w przedszkolu procedurami i przygotowanymi dla Państwa do pobrania na stronie przedszkola odpowiednimi dokumentami.

Jednocześnie przypominamy, że jak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19, dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przysługuje rodzicom dzieci do 8. roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół z powodu zagrożenia koronawirusem, zostaje wydłużony. Tak jak dotąd przysługuje on także w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19.

Jeżeli placówka, do której uczęszcza dziecko, będzie otwarta, jednak nie zapewni opieki wszystkim dzieciom, rodzice tych dzieci nadal mogą wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jeżeli mimo otwarcia placówki, rodzice nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka z powodu stanu epidemii, również dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie im nadal przysługiwał. https://www.zus.pl/…/zmiany-w-dodatkowym-zasilku-op…/2551095

 

Dokumenty do pobrania::

 

Oswiadczenie rodziców

Wniosek dla rodziców

PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS PRACY W OKRESIE EPIDEMII W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 2 W JAWORZU

Procedura przyjęć dzieci do Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Jaworzu, w okresie epidemii COVID-19