Zarządzenie nr 3/ 2023

Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego nr 2 w Jaworzu

z dnia 01. lutego 2023r.

w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny2023/2024 do Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Jaworzu

Na podstawie art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz.1082  ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 11/2023 Wójta Gminy Jaworze z dnia 30 stycznia 20223. w sprawie terminów postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych, zarządza się, co następuje:

§ 1

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024  do Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Jaworzu określa się następujące terminy:

  1. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych:

- w postępowaniu rekrutacyjnym od 13.02.2023r. do 03.03.2023r.

- w postępowaniu uzupełniającym od 20.03.2023r. do 24.03.2023r.

   

  1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1:

-  w postępowaniu rekrutacyjnym od 06.03.2023r. do 10.03.2023r.

- w postępowaniu uzupełniającym od 27.03.2023r. do 31.03.2023r.

  1. Przedstawienie przez komisję rekrutacyjną Wójtowi Gminy listy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych, w celu weryfikacji miejsca zamieszkania:

- w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 13.03.2023r.

- w postępowaniu uzupełniającym do dnia 03.04.2023r.

  1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

- w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 17.03.2023r.

- w postępowaniu uzupełniającym do dnia 11.04.2023r.

  1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia:

- w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 20.03.2023r. do 23.03.2023r.

- w postępowaniu uzupełniającym od dnia 12.04.2023r. do 17.04.2023r.

  1. Podanie do wiadomości rodzica kandydata przez komisję rekrutacyjną czy kandydat został przyjęty czy też nieprzyjęty do przedszkola:

- w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 24.03.2023r.

- w postępowaniu uzupełniającym w dniu 18.04.2023r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Rekrutacyjnej Publicznego Przedszkola Samorządowego nr 2 w Jaworzu, powołanej Zarządzeniem nr 2/2023 Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego nr 2 w Jaworzu z dnia 01. lutego 2023r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Przedszkola

01.02.2023r.                                                                                                                Teresa Ślezińska